Xayah
D

Bảng Ngọc Xayah

the Rebel • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xayah ở ĐTCL đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Xayah mà bạn đang tìm!
3.1%
Tỉ lệ bị chọn
48.6%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
142,583
Trận

Mạnh so với

Aphelios
46.5%
2,700
Corki
47.6%
1,764
Varus
48.9%
3,444
Samira
49.5%
5,756
Twitch
50%
2,564

Yếu so với

Zeri
53.6%
3,362
Jinx
53.2%
12,757
Jhin
53%
13,031
Caitlyn
52.6%
15,312
Ashe
52.4%
9,584

Phép Bổ Trợ

FlashBarrier
50.2%
18,445 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.9%
135,311 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerBerserker's GreavesNavori Flickerblade
50.6%
41,564 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
57%59.2%59.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bladecaller
E
Deadly Plumage
W
Double Daggers
Q
50%
70,455 Trận
Double Daggers
Q
1
14
15
Deadly Plumage
W
3
8
10
12
13
Bladecaller
E
2
4
5
7
9
Featherstorm
R
6
11

Bảng Ngọc Xayah

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Xayah

Bảng Ngọc Xayah
PrecisionPrecision
Press the Attack
63%
Fleet Footwork
2%
Conqueror
0%
Absorb Life
37%
Triumph
2%
Presence of Mind
61%
Legend: Alacrity
26%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
74%
Coup de Grace
33%
Cut Down
66%
Last Stand
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
66%
Cash Back
0%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
92%
Cosmic Insight
43%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
0%
Attack Speed
>99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
78%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
23%