Irelia
D

Bảng Ngọc Irelia

the Blade Dancer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Irelia ở Mid đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Irelia mà bạn đang tìm!
4.4%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
10.3%
Tỉ lệ bị cấm
202,311
Trận

Mạnh so với

Corki
44.7%
2,247
Zed
45.6%
9,703
Orianna
46.3%
2,611
Xerath
46.4%
3,100
Hwei
46.7%
6,844

Yếu so với

Galio
55.5%
2,912
Malphite
54.2%
2,449
Vex
53.6%
4,959
Sylas
52.2%
7,855
Veigar
51.6%
5,554

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.8%
68,276 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.1%
168,205 Trận

Các Trang bị chính

Blade of The Ruined KingMercury's TreadsWit's End
52.9%
38,133 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sundered Sky
Death's Dance
Sterak's Gage
59.1%60.5%59.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bladesurge
Q
Defiant Dance
W
Flawless Duet
E
52%
117,023 Trận
Bladesurge
Q
1
4
5
7
9
Defiant Dance
W
3
8
10
12
13
Flawless Duet
E
2
14
15
Vanguard's Edge
R
6
11

Bảng Ngọc Irelia

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Irelia

Bảng Ngọc Irelia
PrecisionPrecision
Press the Attack
32%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
68%
Absorb Life
42%
Triumph
27%
Presence of Mind
31%
Legend: Alacrity
83%
Legend: Haste
11%
Legend: Bloodline
6%
Coup de Grace
2%
Cut Down
23%
Last Stand
75%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
18%
Cash Back
2%
Triple Tonic
9%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
96%
Cosmic Insight
74%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
<1%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
>99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
45%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
55%