Irelia
D

Bảng Ngọc Irelia

the Blade Dancer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Irelia ở Mid đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Irelia mà bạn đang tìm!
4.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
10.5%
Tỉ lệ bị cấm
181,228
Trận

Mạnh so với

Orianna
45.2%
3,468
Smolder
45.5%
2,815
Xerath
45.7%
1,909
Hwei
46%
6,339
Naafiri
46%
1,908

Yếu so với

Aurelion Sol
53%
4,160
Yasuo
51.9%
11,355
Karma
51.4%
7,764
Malzahar
51%
3,277
Vladimir
50.9%
2,323

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.9%
82,662 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.2%
147,333 Trận

Các Trang bị chính

Blade of The Ruined KingMercury's TreadsSundered Sky
55.1%
28,041 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Wit's End
Death's Dance
Guardian Angel
58.2%59.6%62.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bladesurge
Q
Defiant Dance
W
Flawless Duet
E
53%
108,036 Trận
Bladesurge
Q
1
4
5
7
9
Defiant Dance
W
3
8
10
12
13
Flawless Duet
E
2
14
15
Vanguard's Edge
R
6
11

Bảng Ngọc Irelia

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Irelia

Bảng Ngọc Irelia
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
11%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
89%
Overheal
0%
Triumph
51%
Presence of Mind
49%
Legend: Alacrity
81%
Legend: Tenacity
15%
Legend: Bloodline
4%
Coup de Grace
1%
Cut Down
<1%
Last Stand
99%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
13%
Triple Tonic
35%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
99%
Cosmic Insight
53%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
8%
Offense
92%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
32%
Flex
12%
Flex
7%