Shaco
D

Bảng Ngọc Shaco

the Demon Jester • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Shaco ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Shaco mà bạn đang tìm!
7%
Tỉ lệ bị chọn
49.9%
Tỉ lệ thắng
28.7%
Tỉ lệ bị cấm
375,129
Trận

Mạnh so với

Kindred
47.3%
4,548
Poppy
47.3%
3,862
Warwick
47.3%
9,462
Nidalee
47.4%
4,906
Sylas
48.3%
5,924

Yếu so với

Shyvana
54.1%
5,378
Briar
53.8%
15,217
Karthus
53.4%
5,028
Diana
52.5%
10,520
Graves
52.4%
16,310

Phép Bổ Trợ

SmiteIgnite
50.2%
343,240 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
50.7%
194,476 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Ionian Boots of LucidityDemonic Embrace
53.7%
9,455 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

The Collector
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
55.4%58.7%63.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Jack In The Box
W
Two-Shiv Poison
E
Deceive
Q
55%
26,331 Trận
Deceive
Q
2
14
15
Jack In The Box
W
1
4
5
7
9
Two-Shiv Poison
E
3
8
10
12
13
Hallucinate
R
6
11

Bảng Ngọc Shaco

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Shaco

Bảng Ngọc Shaco
DominationDomination
Electrocute
0%
Predator
0%
Dark Harvest
30%
Hail of Blades
70%
Cheap Shot
46%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
54%
Zombie Ward
3%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
97%
Treasure Hunter
41%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
30%
Ultimate Hunter
30%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
49%
Celerity
0%
Absolute Focus
51%
Scorch
0%
Waterwalking
3%
Gathering Storm
97%
Offense
3%
Offense
93%
Offense
3%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
17%
Flex
79%
Flex
6%