Naafiri
D

Bảng Ngọc Naafiri

the Hound of a Hundred Bites • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Naafiri ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Naafiri mà bạn đang tìm!
2.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
7%
Tỉ lệ bị cấm
123,786
Trận

Mạnh so với

Zoe
41.5%
1,290
LeBlanc
42.5%
2,239
Azir
44.8%
2,989
Akali
46.5%
7,239
Ahri
47.1%
5,546

Yếu so với

Fizz
54.4%
3,729
Irelia
54.1%
2,230
Neeko
53.5%
2,103
Yone
52.8%
7,759
Vex
52.6%
2,962

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.6%
43,810 Trận

Các Trang bị khởi động

Long Sword
Refillable Potion
50.7%
61,726 Trận

Các Trang bị chính

Eclipse
Ionian Boots of LucidityBlack Cleaver
54.6%
19,635 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Edge of Night
Guardian Angel
60%63.4%66.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Darkin Daggers
Q
Eviscerate
E
Hounds' Pursuit
W
52%
86,515 Trận
Darkin Daggers
Q
1
4
5
7
9
Hounds' Pursuit
W
3
14
15
Eviscerate
E
2
8
10
12
13
The Call of the Pack
R
6
11

Bảng Ngọc Naafiri

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Naafiri

Bảng Ngọc Naafiri
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
4%
Celerity
0%
Absolute Focus
96%
Scorch
96%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
4%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
2%
Defense
2%
Flex
33%
Flex
65%