Rek'Sai
D

Bảng Ngọc Rek'Sai

the Void Burrower • Platinum+
TOPJUNGLE
Bảng Ngọc xịn nhất Rek'Sai ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Rek'Sai mà bạn đang tìm!
8.6%
Tỉ lệ bị chọn
53.1%
Tỉ lệ thắng
2.5%
Tỉ lệ bị cấm
1,112
Trận

Mạnh so với

Rumble
33.3%
15
Shyvana
33.3%
33
Kindred
39.2%
74
Hecarim
39.4%
71
Graves
41.2%
153

Yếu so với

Zac
64.8%
71
Karthus
57.6%
59
Poppy
56.1%
41
Jax
55.4%
74
Briar
54.7%
128

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
52.9%
1,101 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
57.9%
126 Trận

Các Trang bị chính

StridebreakerMercury's TreadsBlack Cleaver
59.3%
81 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Death's Dance
Spirit Visage
61.7%67.7%80%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Queen's Wrath / Prey Seeker
Q
Furious Bite / Tunnel
E
Burrow / Un-burrow
W
54%
816 Trận
Queen's Wrath / Prey Seeker
Q
1
4
5
7
9
Burrow / Un-burrow
W
2
14
15
Furious Bite / Tunnel
E
3
8
10
12
13
Void Rush
R
6
11

Bảng Ngọc Rek'Sai

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rek'Sai

Bảng Ngọc Rek'Sai
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
>99%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
79%
Legend: Tenacity
21%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
60%
Cut Down
0%
Last Stand
40%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
>99%
Triple Tonic
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
4%
Offense
91%
Offense
2%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
56%
Flex
0%
Flex
0%