Senna
D

Bảng Ngọc Senna

the Redeemer • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Senna ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Senna mà bạn đang tìm!
64.8%
Tỉ lệ bị chọn
49.2%
Tỉ lệ thắng
7.4%
Tỉ lệ bị cấm
31,471
Trận

Mạnh so với

Shaco
45%
369
Karma
46.1%
913
Rakan
46.3%
710
Hwei
48.1%
453
Ashe
48.3%
516

Yếu so với

Soraka
55.8%
762
Xerath
54.9%
574
Brand
53.7%
911
Milio
53.5%
693
Pyke
53.5%
1,193

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
50.5%
10,563 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
49.5%
30,156 Trận

Các Trang bị chính

BloodsongBoots of SwiftnessYoumuu's Ghostblade
56.6%
1,368 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Opportunity
Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
55.9%59.1%62.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Piercing Darkness
Q
Last Embrace
W
Curse of the Black Mist
E
52%
18,277 Trận
Piercing Darkness
Q
1
4
5
7
9
Last Embrace
W
2
8
10
12
13
Curse of the Black Mist
E
3
14
15
Dawning Shadow
R
6
11

Bảng Ngọc Senna

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Senna

Bảng Ngọc Senna
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
3%
Fleet Footwork
97%
Conqueror
0%
Overheal
<1%
Triumph
<1%
Presence of Mind
>99%
Legend: Alacrity
89%
Legend: Tenacity
<1%
Legend: Bloodline
11%
Coup de Grace
15%
Cut Down
85%
Last Stand
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
4%
Triple Tonic
<1%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
10%
Approach Velocity
87%
Time Warp Tonic
0%
Offense
19%
Offense
82%
Offense
<1%
Offense
94%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
33%
Flex
0%
Flex
0%