Diana
D

Bảng Ngọc Diana

Scorn of the Moon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Diana ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Diana mà bạn đang tìm!
78.6%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
7.3%
Tỉ lệ bị cấm
15,515
Trận

Mạnh so với

Sylas
43%
640
Nidalee
44%
439
Poppy
44.4%
347
Graves
44.6%
1,298
Gragas
44.7%
443

Yếu so với

Bel'Veth
52.9%
754
Viego
52.7%
2,470
Master Yi
51.9%
1,856
Skarner
51.9%
970
Warwick
51.6%
1,124

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.9%
15,348 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
52.6%
1,866 Trận

Các Trang bị chính

Nashor's ToothSorcerer's ShoesRabadon's Deathcap
57.6%
1,181 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Shadowflame
Mejai's Soulstealer
55%57.1%75%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Crescent Strike
Q
Pale Cascade
W
Lunar Rush
E
53%
9,604 Trận
Crescent Strike
Q
1
4
5
7
9
Pale Cascade
W
2
8
10
12
13
Lunar Rush
E
3
14
15
Moonfall
R
6
11

Bảng Ngọc Diana

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Diana

Bảng Ngọc Diana
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
>99%
Presence of Mind
<1%
Legend: Alacrity
81%
Legend: Tenacity
19%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
90%
Cut Down
0%
Last Stand
10%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
3%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
95%
Flex
0%
Flex
0%