Soraka
D

Bảng Ngọc Soraka

the Starchild • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Soraka ở Sp đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Soraka mà bạn đang tìm!
4.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
1.1%
Tỉ lệ bị cấm
198,370
Trận

Mạnh so với

Hwei
43.6%
2,795
Ashe
47.3%
4,056
Xerath
47.9%
4,003
Rell
48.1%
2,009
Alistar
48.5%
2,713

Yếu so với

Maokai
53.3%
9,522
Zyra
52.3%
8,012
Janna
51.3%
5,666
Blitzcrank
51.3%
7,118
Brand
51.2%
6,225

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
51.8%
80,548 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.8%
188,420 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerIonian Boots of LucidityMoonstone Renewer
52%
48,820 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Redemption
Warmog's Armor
Shurelya's Battlesong
56.2%64%59.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Astral Infusion
W
Starcall
Q
Equinox
E
54%
55,776 Trận
Starcall
Q
1
8
10
12
13
Astral Infusion
W
2
4
5
7
9
Equinox
E
3
14
15
Wish
R
6
11

Bảng Ngọc Soraka

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Soraka

Bảng Ngọc Soraka
SorcerySorcery
Summon Aery
99%
Arcane Comet
1%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
98%
Nimbus Cloak
2%
Transcendence
30%
Celerity
67%
Absolute Focus
2%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
16%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
49%
Bone Plating
35%
Overgrowth
0%
Revitalize
100%
Unflinching
0%
Offense
72%
Offense
12%
Offense
16%
Offense
72%
Flex
0%
Flex
1%
Defense
26%
Flex
16%
Flex
2%