Kayn
D

Bảng Ngọc Kayn

the Shadow Reaper • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLE
Bảng Ngọc xịn nhất Kayn ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Kayn mà bạn đang tìm!
30.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.3%
Tỉ lệ thắng
8.4%
Tỉ lệ bị cấm
14,601
Trận

Mạnh so với

Wukong
43.9%
155
Karthus
44.6%
175
Nocturne
45.2%
416
Evelynn
46.6%
363
Nidalee
46.6%
178

Yếu so với

Gragas
58.3%
163
Rek'Sai
57.4%
148
Sejuani
56.1%
157
Vi
55.6%
466
Shyvana
55.4%
168

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49%
13,540 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
51%
1,777 Trận

Các Trang bị chính

EclipsePlated SteelcapsBlack Cleaver
54.8%
722 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Edge of Night
Opportunity
54.9%59.8%62%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Reaping Slash
Q
Blade's Reach
W
Shadow Step
E
51%
5,744 Trận
Reaping Slash
Q
1
4
5
7
9
Blade's Reach
W
3
8
10
12
13
Shadow Step
E
2
14
15
Umbral Trespass
R
6
11

Bảng Ngọc Kayn

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kayn

Bảng Ngọc Kayn
DominationDomination
Electrocute
33%
Predator
0%
Dark Harvest
67%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
100%
Zombie Ward
6%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
94%
Treasure Hunter
48%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
21%
Ultimate Hunter
30%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
97%
Triple Tonic
0%
Future's Market
12%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
91%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
94%
Offense
6%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
90%
Flex
0%
Flex
0%