Kayn
D

Bảng Ngọc Kayn

the Shadow Reaper • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kayn ở Rừng đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Kayn mà bạn đang tìm!
8.2%
Tỉ lệ bị chọn
50.1%
Tỉ lệ thắng
5%
Tỉ lệ bị cấm
272,565
Trận

Mạnh so với

Rengar
44.7%
2,911
Nidalee
46.5%
4,911
Sejuani
47.1%
5,769
Zac
47.6%
4,041
Jax
47.6%
3,059

Yếu so với

Nocturne
52.7%
12,901
Fiddlesticks
52.6%
3,886
Master Yi
52.5%
12,721
Shyvana
52.5%
10,759
Rammus
52.2%
3,911

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.2%
259,899 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
50.9%
78,707 Trận

Các Trang bị chính

EclipsePlated SteelcapsBlack Cleaver
53.7%
27,695 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Spear of Shojin
Serylda's Grudge
Edge of Night
59.3%59.8%61.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Reaping Slash
Q
Blade's Reach
W
Shadow Step
E
53%
103,429 Trận
Reaping Slash
Q
1
4
5
7
9
Blade's Reach
W
3
8
10
12
13
Shadow Step
E
2
14
15
Umbral Trespass
R
6
11

Bảng Ngọc Kayn

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Kayn

Bảng Ngọc Kayn
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Cash Back
0%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
100%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
100%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
100%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
0%
Adapative Force
100%
Attack Speed
0%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
0%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
100%