Bel'Veth
D

Bảng Ngọc Bel'Veth

the Empress of the Void • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Bel'Veth ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Bel'Veth mà bạn đang tìm!
3.9%
Tỉ lệ bị chọn
49.7%
Tỉ lệ thắng
4.2%
Tỉ lệ bị cấm
209,388
Trận

Mạnh so với

Sylas
47.2%
3,334
Rengar
47.4%
2,464
Kindred
47.6%
2,540
Nunu & Willump
47.7%
2,695
Nidalee
48.3%
2,775

Yếu so với

Rammus
57.9%
4,307
Fiddlesticks
52.8%
3,283
Amumu
52.5%
4,016
Nocturne
52.3%
11,393
Briar
52.2%
8,701

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.6%
192,336 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.2%
113,429 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerPlated Steelcaps
Stridebreaker
51.9%
38,347 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Black Cleaver
Death's Dance
Guardian Angel
57.2%60%64.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Void Surge
Q
Royal Maelstrom
E
Above and Below
W
52%
140,318 Trận
Void Surge
Q
1
4
5
7
9
Above and Below
W
3
14
15
Royal Maelstrom
E
2
8
10
12
13
Endless Banquet
R
6
11

Bảng Ngọc Bel'Veth

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Bel'Veth

Bảng Ngọc Bel'Veth
PrecisionPrecision
Press the Attack
7%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
93%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
65%
Legend: Tenacity
35%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
93%
Cut Down
0%
Last Stand
7%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
48%
Offense
57%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
5%
Flex
78%
Flex
16%