Rengar
D

Bảng Ngọc Rengar

the Pridestalker • Platinum+
TOPJUNGLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rengar ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Rengar mà bạn đang tìm!
11.5%
Tỉ lệ bị chọn
48%
Tỉ lệ thắng
7.6%
Tỉ lệ bị cấm
5,582
Trận

Mạnh so với

Nidalee
43.3%
67
Taliyah
44.6%
65
Brand
45.7%
70
Udyr
45.9%
61
Shyvana
45.9%
61

Yếu so với

Fiddlesticks
71%
62
Amumu
61.5%
91
Jarvan IV
59.8%
127
Poppy
59.3%
59
Briar
58.5%
171

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
48.1%
5,461 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
49%
3,654 Trận

Các Trang bị chính

HubrisIonian Boots of LucidityProfane Hydra
50.9%
1,265 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Edge of Night
Serylda's Grudge
Axiom Arc
58.8%62.4%69.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Savagery
Q
Bola Strike
E
Battle Roar
W
51%
3,804 Trận
Savagery
Q
1
4
5
7
9
Battle Roar
W
2
14
15
Bola Strike
E
3
8
10
12
13
Thrill of the Hunt
R
6
11

Bảng Ngọc Rengar

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rengar

Bảng Ngọc Rengar
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
100%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
97%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
3%
Treasure Hunter
3%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
29%
Ultimate Hunter
68%
Offense
32%
Offense
68%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
94%
Flex
0%
Flex
0%