Briar
D

Bảng Ngọc Briar

the Restrained Hunger • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Briar ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Briar mà bạn đang tìm!
8.6%
Tỉ lệ bị chọn
52.9%
Tỉ lệ thắng
36%
Tỉ lệ bị cấm
456,254
Trận

Mạnh so với

Rengar
42.5%
5,230
Nidalee
43.1%
5,971
Sylas
44.2%
7,772
Nunu & Willump
44.7%
6,230
Diana
44.9%
10,383

Yếu so với

Rammus
53.6%
12,704
Trundle
50.8%
7,439
Jax
49.7%
6,952
Zac
49.7%
7,060
Nocturne
49.3%
26,502

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
52.8%
413,434 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
54.6%
58,902 Trận

Các Trang bị chính

Youmuu's Ghostblade
Plated SteelcapsThe Collector
55.4%
32,379 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Lord Dominik's Regards
Death's Dance
Guardian Angel
60.1%61.5%66.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blood Frenzy / Snack Attack
W
Head Rush
Q
Chilling Scream
E
55%
281,268 Trận
Head Rush
Q
3
8
10
12
13
Blood Frenzy / Snack Attack
W
1
4
5
7
9
Chilling Scream
E
2
14
15
Certain Death
R
6
11

Bảng Ngọc Briar

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Briar

Bảng Ngọc Briar
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
>99%
Overheal
4%
Triumph
96%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
37%
Legend: Tenacity
63%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
27%
Cut Down
0%
Last Stand
73%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
31%
Offense
69%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
30%
Flex
67%
Flex
5%