Elise
D

Bảng Ngọc Elise

the Spider Queen • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Elise ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Elise mà bạn đang tìm!
1.6%
Tỉ lệ bị chọn
49.2%
Tỉ lệ thắng
1.2%
Tỉ lệ bị cấm
84,536
Trận

Mạnh so với

Sylas
46.8%
1,590
Master Yi
47.2%
3,018
Viego
47.6%
2,988
Rengar
47.7%
906
Hecarim
48.5%
1,574

Yếu so với

Fiddlesticks
54.6%
1,298
Nocturne
54.5%
4,606
Briar
54.4%
3,304
Shyvana
54.2%
902
Trundle
53.5%
923

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.2%
84,096 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
49.5%
51,635 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Night Harvester
Shadowflame
52.1%
20,087 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
53.9%60.4%56.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Neurotoxin / Venomous Bite
Q
Volatile Spiderling / Skittering Frenzy
W
Cocoon / Rappel
E
51%
50,221 Trận
Neurotoxin / Venomous Bite
Q
2
4
5
7
9
Volatile Spiderling / Skittering Frenzy
W
1
8
10
12
13
Cocoon / Rappel
E
3
14
15
Spider Form
R
6
11

Bảng Ngọc Elise

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Elise

Bảng Ngọc Elise
DominationDomination
Electrocute
67%
Predator
0%
Dark Harvest
33%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
76%
Taste of Blood
<1%
Sudden Impact
24%
Zombie Ward
35%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
65%
Treasure Hunter
29%
Ingenious Hunter
2%
Relentless Hunter
68%
Ultimate Hunter
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
<1%
Nimbus Cloak
29%
Transcendence
6%
Celerity
<1%
Absolute Focus
67%
Scorch
0%
Waterwalking
96%
Gathering Storm
0%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
21%
Flex
49%
Flex
31%