Danh sách cấp bậc LMHTBảng Ngọc

4,829,712 Trận
Phiên bản 11.5Platinum+
TopTop
1
50.6%
37,421
1
52.5%
13,068
1
52.1%
39,171
1
51.4%
69,417
1
49.3%
28,424
2
50.2%
30,466
RừngRừng
1
51.8%
21,987
1
52.8%
36,959
1
51.6%
38,272
1
51.9%
66,810
2
48.8%
17,425
2
53.0%
23,793
MidMid
1
52.3%
23,366
1
51.6%
41,087
1
52.6%
12,154
1
51.0%
53,462
2
52.6%
20,548
2
49.8%
41,530
ADCADC
1
50.9%
167,589
1
50.7%
79,812
2
50.4%
50,084
2
52.0%
51,731
2
51.3%
74,620
2
47.8%
114,576
SupSup
1
49.8%
53,926
1
50.8%
35,062
1
51.4%
50,141
1
52.5%
109,581
2
50.9%
10,740
2
50.0%
38,555