Lillia
D

Bảng Ngọc Lillia

the Bashful Bloom • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lillia ở Rừng đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Lillia mà bạn đang tìm!
10.4%
Tỉ lệ bị chọn
52.8%
Tỉ lệ thắng
3.7%
Tỉ lệ bị cấm
135,061
Trận

Mạnh so với

Sylas
42.6%
1,700
Zac
43%
2,581
Sejuani
43.1%
2,378
Lee Sin
44.2%
10,065
Rammus
44.5%
1,906

Yếu so với

Brand
51.3%
3,563
Karthus
50.4%
4,988
Xin Zhao
49.9%
3,215
Diana
49.9%
4,564
Taliyah
49.6%
2,570

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
52.8%
131,472 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
53.9%
18,705 Trận

Các Trang bị chính

Blackfire TorchSorcerer's ShoesLiandry's Torment
54.1%
31,067 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rylai's Crystal Scepter
Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
57.7%60.3%67%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blooming Blows
Q
Watch Out! Eep!
W
Swirlseed
E
54%
90,471 Trận
Blooming Blows
Q
1
4
5
7
9
Watch Out! Eep!
W
2
8
10
12
13
Swirlseed
E
3
14
15
Lilting Lullaby
R
6
11

Bảng Ngọc Lillia

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Lillia

Bảng Ngọc Lillia
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Absorb Life
3%
Triumph
97%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Haste
100%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
49%
Cut Down
17%
Last Stand
33%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
90%
Cash Back
7%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
10%
Cosmic Insight
93%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
88%
Attack Speed
<1%
Ability Haste
7%
Adapative Force
89%
Move Speed
19%
Health Scaling
0%
Base Health
<1%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
96%