Lillia
D

Bảng Ngọc Lillia

the Bashful Bloom • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lillia ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Lillia mà bạn đang tìm!
4.3%
Tỉ lệ bị chọn
51.6%
Tỉ lệ thắng
2.9%
Tỉ lệ bị cấm
231,689
Trận

Mạnh so với

Sejuani
43.1%
3,910
Warwick
44.8%
6,295
Poppy
45.4%
2,987
Zac
45.5%
4,394
Lee Sin
45.8%
14,719

Yếu so với

Briar
53.1%
8,817
Karthus
51.5%
2,362
Master Yi
51%
8,537
Diana
50.7%
6,464
Evelynn
50.6%
4,596

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.6%
223,931 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
53.2%
45,462 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesDemonic Embrace
55%
36,227 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Cosmic Drive
56.1%65.7%63.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blooming Blows
Q
Watch Out! Eep!
W
Swirlseed
E
53%
149,073 Trận
Blooming Blows
Q
1
4
5
7
9
Watch Out! Eep!
W
2
8
10
12
13
Swirlseed
E
3
14
15
Lilting Lullaby
R
6
11

Bảng Ngọc Lillia

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Lillia

Bảng Ngọc Lillia
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
67%
Triumph
21%
Presence of Mind
13%
Legend: Alacrity
4%
Legend: Tenacity
96%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
32%
Cut Down
0%
Last Stand
68%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
92%
Perfect Timing
0%
Future's Market
22%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
86%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
55%
Offense
19%
Offense
26%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
34%
Flex
43%
Flex
23%