Fizz
D

Bảng Ngọc Fizz

the Tidal Trickster • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Fizz ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Fizz mà bạn đang tìm!
6.8%
Tỉ lệ bị chọn
51.8%
Tỉ lệ thắng
10.7%
Tỉ lệ bị cấm
365,122
Trận

Mạnh so với

Aurelion Sol
42.9%
4,586
Azir
44%
7,725
Syndra
45.4%
17,632
Katarina
45.5%
11,787
Naafiri
45.6%
4,141

Yếu so với

Lissandra
52.4%
7,456
Sylas
51.5%
19,629
Pantheon
51%
6,447
Vladimir
50.8%
6,113
Diana
50.6%
3,824

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.9%
344,764 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.2%
237,238 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesLich Bane
55.1%
44,637 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
58.2%63.6%61.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Playful / Trickster
E
Seastone Trident
W
Urchin Strike
Q
54%
143,214 Trận
Urchin Strike
Q
3
14
15
Seastone Trident
W
2
8
10
12
13
Playful / Trickster
E
1
4
5
7
9
Chum the Waters
R
6
11

Bảng Ngọc Fizz

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Fizz

Bảng Ngọc Fizz
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
100%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
100%
Treasure Hunter
56%
Ingenious Hunter
31%
Relentless Hunter
5%
Ultimate Hunter
8%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
97%
Presence of Mind
3%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
36%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
64%
Cut Down
0%
Last Stand
0%
Offense
57%
Offense
10%
Offense
31%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
31%
Flex
21%
Flex
50%