Morgana
D

Bảng Ngọc Morgana

the Fallen • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Morgana ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Morgana mà bạn đang tìm!
10.2%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
26.2%
Tỉ lệ bị cấm
546,080
Trận

Mạnh so với

Leona
46.2%
16,885
Yuumi
46.8%
11,264
Nautilus
46.8%
26,400
Alistar
46.9%
8,876
Pyke
47.2%
16,370

Yếu so với

Xerath
53%
18,101
Zyra
52.1%
21,432
Sona
51%
7,668
Milio
50.8%
9,273
Janna
50.5%
8,515

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.4%
428,305 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
51.5%
515,511 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesZhonya's Hourglass
56.9%
59,488 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rylai's Crystal Scepter
Demonic Embrace
Rabadon's Deathcap
58.8%56.9%54.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dark Binding
Q
Tormented Shadow
W
Black Shield
E
54%
174,967 Trận
Dark Binding
Q
1
4
5
7
9
Tormented Shadow
W
2
8
10
12
13
Black Shield
E
3
14
15
Soul Shackles
R
6
11

Bảng Ngọc Morgana

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Morgana

Bảng Ngọc Morgana
SorcerySorcery
Summon Aery
9%
Arcane Comet
91%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
46%
Nimbus Cloak
54%
Transcendence
60%
Celerity
0%
Absolute Focus
40%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
0%
Perfect Timing
56%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
81%
Cosmic Insight
63%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
81%
Offense
0%
Offense
19%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
94%
Flex
3%