Smolder
D

Bảng Ngọc Smolder

the Fiery Fledgling • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Smolder ở ĐTCL đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Smolder mà bạn đang tìm!
7.6%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
3%
Tỉ lệ bị cấm
253,471
Trận

Mạnh so với

Xayah
46.2%
5,127
Tristana
46.5%
5,429
Varus
48%
3,642
Lucian
48.2%
9,696
Aphelios
48.6%
7,065

Yếu so với

Kog'Maw
53.4%
2,933
Jhin
51.9%
23,143
Twitch
51.8%
5,100
Jinx
50.9%
20,035
Ashe
50.7%
13,833

Phép Bổ Trợ

FlashBarrier
50.2%
169,499 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.3%
176,279 Trận

Các Trang bị chính

Essence ReaverIonian Boots of LuciditySpear of Shojin
53.1%
71,665 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
56.3%57.2%56.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Super Scorcher Breath
Q
Achooo!
W
Flap, Flap, Flap
E
51%
149,531 Trận
Super Scorcher Breath
Q
1
4
5
7
9
Achooo!
W
2
8
10
12
13
Flap, Flap, Flap
E
3
14
15
MMOOOMMMM!
R
6
11

Bảng Ngọc Smolder

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Smolder

Bảng Ngọc Smolder
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Fleet Footwork
>99%
Conqueror
0%
Absorb Life
62%
Triumph
<1%
Presence of Mind
38%
Legend: Alacrity
16%
Legend: Haste
40%
Legend: Bloodline
44%
Coup de Grace
5%
Cut Down
95%
Last Stand
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
38%
Cash Back
4%
Triple Tonic
2%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
96%
Cosmic Insight
15%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
45%
Adapative Force
1%
Attack Speed
80%
Ability Haste
18%
Adapative Force
96%
Move Speed
2%
Health Scaling
0%
Base Health
67%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
35%