Seraphine
D

Bảng Ngọc Seraphine

the Starry-Eyed Songstress • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Seraphine ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Seraphine mà bạn đang tìm!
40.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
19,768
Trận

Mạnh so với

Ashe
40.1%
257
Hwei
41.6%
293
Lulu
45.7%
801
Pyke
46.7%
673
Yuumi
47.8%
490

Yếu so với

Maokai
58.4%
219
Xerath
55.6%
342
Braum
54.8%
321
Janna
54.7%
497
Milio
53.9%
427

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
50.9%
4,894 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.6%
18,695 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeIonian Boots of LucidityArchangel's Staff
58%
350 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rylai's Crystal Scepter
Liandry's Torment
Morellonomicon
53.6%59.2%60.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

High Note
Q
Surround Sound
W
Beat Drop
E
52%
3,954 Trận
High Note
Q
1
4
5
7
9
Surround Sound
W
3
8
10
12
13
Beat Drop
E
2
14
15
Encore
R
6
11

Bảng Ngọc Seraphine

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Seraphine

Bảng Ngọc Seraphine
SorcerySorcery
Summon Aery
89%
Arcane Comet
11%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
100%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
67%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
33%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
30%
Triple Tonic
24%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
83%
Cosmic Insight
63%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
37%
Offense
27%
Offense
37%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
14%
Flex
0%
Flex
0%