Aurelion Sol
D

Bảng Ngọc Aurelion Sol

The Star Forger • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Aurelion Sol ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Aurelion Sol mà bạn đang tìm!
29.9%
Tỉ lệ bị chọn
51.8%
Tỉ lệ thắng
11.7%
Tỉ lệ bị cấm
14,532
Trận

Mạnh so với

Corki
38.1%
160
Orianna
38.4%
245
Vladimir
41.8%
225
Malzahar
42.8%
297
Azir
43.1%
348

Yếu so với

Fizz
56.8%
370
Ekko
55.5%
211
Cassiopeia
54.9%
162
Akshan
54.7%
150
Sylas
54.1%
512

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.8%
14,044 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.4%
11,731 Trận

Các Trang bị chính

Rylai's Crystal ScepterSorcerer's ShoesLiandry's Torment
56.1%
4,629 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Archangel's Staff
Rabadon's Deathcap
Cryptbloom
57.1%62.5%64.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Breath of Light
Q
Astral Flight
W
Singularity
E
57%
1,262 Trận
Breath of Light
Q
1
4
5
7
9
Astral Flight
W
3
8
10
12
13
Singularity
E
2
14
15
Falling Star / The Skies Descend
R
6
11

Bảng Ngọc Aurelion Sol

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Aurelion Sol

Bảng Ngọc Aurelion Sol
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
100%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
25%
Celerity
0%
Absolute Focus
75%
Scorch
87%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
13%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
87%
Triple Tonic
4%
Future's Market
1%
Minion Dematerializer
48%
Biscuit Delivery
51%
Cosmic Insight
9%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
87%
Offense
12%
Offense
1%
Offense
82%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
58%
Flex
0%
Flex
0%