Aurelion Sol
D

Bảng Ngọc Aurelion Sol

The Star Forger • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Aurelion Sol ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Aurelion Sol mà bạn đang tìm!
2.7%
Tỉ lệ bị chọn
51.4%
Tỉ lệ thắng
1.6%
Tỉ lệ bị cấm
144,006
Trận

Mạnh so với

Azir
42%
3,835
Yasuo
44.4%
7,627
Malzahar
45.1%
4,748
Orianna
45.6%
9,216
Neeko
47%
1,985

Yếu so với

Fizz
57.1%
4,586
Yone
51.7%
7,858
Talon
51.5%
1,931
Katarina
51.3%
4,062
Naafiri
51.2%
1,747

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.7%
133,260 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.1%
96,684 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesRylai's Crystal Scepter
56.4%
25,246 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Archangel's Staff
Rabadon's Deathcap
Void Staff
58.4%63.6%62.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Breath of Light
Q
Singularity
E
Astral Flight
W
53%
80,243 Trận
Breath of Light
Q
2
4
5
7
9
Astral Flight
W
3
14
15
Singularity
E
1
8
10
12
13
Falling Star / The Skies Descend
R
6
11

Bảng Ngọc Aurelion Sol

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Aurelion Sol

Bảng Ngọc Aurelion Sol
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
100%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
42%
Celerity
0%
Absolute Focus
58%
Scorch
73%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
27%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
85%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
4%
Biscuit Delivery
96%
Cosmic Insight
15%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
85%
Offense
15%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
19%
Flex
81%