Ashe
D

Bảng Ngọc Ashe

the Frost Archer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ashe ở ĐTCL đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Ashe mà bạn đang tìm!
16%
Tỉ lệ bị chọn
51.1%
Tỉ lệ thắng
9.7%
Tỉ lệ bị cấm
1,619,855
Trận

Mạnh so với

Aphelios
45.7%
35,159
Xayah
46.2%
57,274
Zeri
46.9%
37,599
Jinx
47.1%
60,726
Lucian
47.4%
53,644

Yếu so với

Nilah
51.8%
25,443
Yasuo
51%
17,440
Miss Fortune
51%
136,025
Twitch
49.8%
37,156
Jhin
49.7%
112,627

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
51.6%
1,009,254 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.4%
1,162,970 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken Slayer
Trinity Force
55.2%
417,033 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Runaan's Hurricane
Blade of The Ruined King
Guardian Angel
59.5%58%58.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Volley
W
Ranger's Focus
Q
Hawkshot
E
53%
656,168 Trận
Ranger's Focus
Q
2
8
10
12
13
Volley
W
1
4
5
7
9
Hawkshot
E
3
14
15
Enchanted Crystal Arrow
R
6
11

Bảng Ngọc Ashe

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ashe

Bảng Ngọc Ashe
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
1%
Triumph
15%
Presence of Mind
84%
Legend: Alacrity
16%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
84%
Coup de Grace
40%
Cut Down
57%
Last Stand
3%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
5%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
5%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
91%
Cosmic Insight
1%
Approach Velocity
99%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
95%
Flex
5%