Alistar
D

Bảng Ngọc Alistar

the Minotaur • Platinum+
SUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Alistar ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Alistar mà bạn đang tìm!
12.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.3%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
1,572
Trận

Mạnh so với

Yuumi
41.3%
138
Annie
43.8%
16
Galio
44.4%
18
Shaco
44.6%
56
Zyra
45%
160

Yếu so với

Neeko
63.2%
57
Sona
62.7%
102
Sylas
61.9%
21
Vel'Koz
59.7%
72
Skarner
59.1%
44

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.3%
1,289 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.5%
1,522 Trận

Các Trang bị chính

Solstice SleighBootsMobility Boots
60.4%
96 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Frozen Heart
Knight's Vow
Vigilant Wardstone
60.8%71.8%75%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Pulverize
Q
Headbutt
W
Trample
E
56%
811 Trận
Pulverize
Q
1
4
5
7
9
Headbutt
W
2
8
10
13
14
Trample
E
3
12
15
Unbreakable Will
R
6
11

Bảng Ngọc Alistar

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Alistar

Bảng Ngọc Alistar
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
5%
Font of Life
94%
Shield Bash
<1%
Conditioning
6%
Second Wind
24%
Bone Plating
70%
Overgrowth
45%
Revitalize
8%
Unflinching
47%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
94%
Magical Footwear
0%
Triple Tonic
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
3%
Biscuit Delivery
6%
Cosmic Insight
97%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
5%
Offense
90%
Offense
2%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
23%
Flex
0%
Flex
0%