Talon
D

Bảng Ngọc Talon

the Blade's Shadow • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Talon ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Talon mà bạn đang tìm!
17.2%
Tỉ lệ bị chọn
49.2%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
8,354
Trận

Mạnh so với

Qiyana
43.5%
85
Viktor
44.6%
92
Lissandra
46%
113
Hwei
46.4%
265
Orianna
46.5%
127

Yếu so với

Malphite
60.5%
114
Lux
58%
200
Akshan
56.2%
105
Vex
55.1%
147
Sylas
54.4%
327

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.1%
7,680 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.9%
3,249 Trận

Các Trang bị chính

BootsYoumuu's GhostbladeProfane Hydra
60.5%
233 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Edge of Night
Serylda's Grudge
Axiom Arc
56.8%61.4%64.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Rake
W
Noxian Diplomacy
Q
Assassin's Path
E
50%
4,349 Trận
Noxian Diplomacy
Q
2
8
10
12
13
Rake
W
1
4
5
7
9
Assassin's Path
E
3
14
15
Shadow Assault
R
6
11

Bảng Ngọc Talon

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Talon

Bảng Ngọc Talon
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
95%
Minion Dematerializer
5%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
1%
Sudden Impact
92%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
9%
Treasure Hunter
35%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
3%
Ultimate Hunter
59%
Offense
97%
Offense
3%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
40%
Flex
0%
Flex
0%