Neeko
D

Bảng Ngọc Neeko

the Curious Chameleon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Neeko ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Neeko mà bạn đang tìm!
24.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.3%
Tỉ lệ thắng
1.8%
Tỉ lệ bị cấm
4,167
Trận

Mạnh so với

Veigar
41.3%
46
Ashe
43%
179
Malphite
45.5%
77
Teemo
45.6%
68
Tahm Kench
46.2%
106

Yếu so với

Zac
64.3%
42
Taric
61.3%
75
Rell
59.6%
141
Sona
57.1%
224
Shaco
56.3%
126

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.3%
3,421 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.5%
3,965 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeBootsSorcerer's Shoes
52.4%
634 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Stormsurge
Cryptbloom
56.6%56.8%80%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blooming Burst
Q
Tangle-Barbs
E
Shapesplitter
W
54%
1,110 Trận
Blooming Burst
Q
1
4
5
7
9
Shapesplitter
W
3
14
15
Tangle-Barbs
E
2
8
10
12
13
Pop Blossom
R
6
11

Bảng Ngọc Neeko

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Neeko

Bảng Ngọc Neeko
SorcerySorcery
Summon Aery
23%
Arcane Comet
77%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
83%
Nimbus Cloak
17%
Transcendence
38%
Celerity
11%
Absolute Focus
51%
Scorch
>99%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
<1%
Triple Tonic
9%
Future's Market
2%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
96%
Cosmic Insight
93%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
41%
Offense
59%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
53%
Flex
0%
Flex
0%