Rammus
D

Bảng Ngọc Rammus

the Armordillo • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rammus ở Rừng đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Rammus mà bạn đang tìm!
3.4%
Tỉ lệ bị chọn
52.9%
Tỉ lệ thắng
10.3%
Tỉ lệ bị cấm
305,447
Trận

Mạnh so với

Kindred
41.6%
3,093
Rengar
42.8%
4,090
Master Yi
43.2%
24,985
Briar
43.8%
39,588
Nidalee
44%
3,455

Yếu so với

Lillia
57.2%
8,164
Amumu
53.9%
5,878
Trundle
51.7%
4,351
Zac
51%
3,473
Jarvan IV
50.6%
11,250

Phép Bổ Trợ

GhostSmite
54.4%
66,426 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
53.5%
185,241 Trận

Các Trang bị chính

ThornmailPlated Steelcaps
Jak'Sho, The Protean
58.3%
34,334 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sunfire Aegis
Dead Man's Plate
Gargoyle Stoneplate
62.8%67.4%66.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Powerball
Q
Frenzying Taunt
E
Defensive Ball Curl
W
56%
94,193 Trận
Powerball
Q
2
4
5
7
9
Defensive Ball Curl
W
1
14
15
Frenzying Taunt
E
3
8
10
12
13
Soaring Slam
R
6
11

Bảng Ngọc Rammus

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rammus

Bảng Ngọc Rammus
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
6%
Font of Life
94%
Shield Bash
0%
Conditioning
98%
Second Wind
2%
Bone Plating
0%
Overgrowth
6%
Revitalize
0%
Unflinching
94%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
96%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
98%
Legend: Tenacity
2%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
4%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Flex
100%
Flex
0%
Defense
5%
Flex
92%
Flex
3%