Pyke
D

Bảng Ngọc Pyke

the Bloodharbor Ripper • Platinum+
MIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Pyke ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Pyke mà bạn đang tìm!
29.2%
Tỉ lệ bị chọn
48.8%
Tỉ lệ thắng
16.9%
Tỉ lệ bị cấm
3,838
Trận

Mạnh so với

Tahm Kench
42.1%
133
Ashe
42.6%
155
Karma
44.3%
357
Hwei
44.4%
196
Yuumi
44.6%
368

Yếu so với

Amumu
62.8%
43
Shaco
59.8%
179
Galio
55.6%
63
Twitch
55.6%
45
Zilean
55.3%
159

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
48.6%
3,640 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
49.1%
3,709 Trận

Các Trang bị chính

BloodsongBootsMobility Boots
51.2%
670 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Voltaic Cyclosword
Edge of Night
Youmuu's Ghostblade
56.3%55.4%65%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bone Skewer
Q
Phantom Undertow
E
Ghostwater Dive
W
52%
2,464 Trận
Bone Skewer
Q
1
4
5
7
9
Ghostwater Dive
W
3
14
15
Phantom Undertow
E
2
8
10
12
13
Death From Below
R
6
11

Bảng Ngọc Pyke

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Pyke

Bảng Ngọc Pyke
DominationDomination
Electrocute
0%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
100%
Cheap Shot
59%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
41%
Zombie Ward
98%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
2%
Treasure Hunter
5%
Ingenious Hunter
6%
Relentless Hunter
21%
Ultimate Hunter
68%
ResolveResolve
Demolish
6%
Font of Life
2%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
24%
Bone Plating
76%
Overgrowth
4%
Revitalize
22%
Unflinching
67%
Offense
89%
Offense
10%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
9%
Flex
0%
Flex
0%