Janna
D

Bảng Ngọc Janna

the Storm's Fury • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Janna ở Sp đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Janna mà bạn đang tìm!
2.7%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
272,141
Trận

Mạnh so với

Pantheon
44.2%
3,352
Yuumi
45%
6,038
Braum
46.5%
3,694
Alistar
46.6%
8,298
Rell
47%
6,330

Yếu so với

Sona
51.6%
4,671
Zyra
51.5%
10,188
Blitzcrank
51.1%
10,878
Soraka
50.9%
8,966
Senna
50.9%
14,796

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
53.6%
62,631 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
51.6%
242,191 Trận

Các Trang bị chính

Moonstone Renewer
Ionian Boots of LucidityRedemption
60.6%
17,577 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Ardent Censer
Chemtech Putrifier
Force of Nature
64.4%60.5%88.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Eye Of The Storm
E
Zephyr
W
Howling Gale
Q
56%
80,789 Trận
Howling Gale
Q
1
14
15
Zephyr
W
3
8
10
12
13
Eye Of The Storm
E
2
4
5
7
9
Monsoon
R
6
11

Bảng Ngọc Janna

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Janna

Bảng Ngọc Janna
InspirationInspiration
Glacial Augment
100%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
0%
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
81%
Perfect Timing
18%
Future's Market
46%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
54%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
99%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
0%
Bone Plating
1%
Overgrowth
0%
Revitalize
>99%
Unflinching
0%
Offense
3%
Offense
22%
Offense
74%
Offense
95%
Flex
3%
Flex
<1%
Defense
42%
Flex
57%
Flex
2%