Vi
D

Bảng Ngọc Vi

the Piltover Enforcer • Platinum+
JUNGLEMIDDLE
Bảng Ngọc xịn nhất Vi ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Vi mà bạn đang tìm!
22.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.9%
Tỉ lệ thắng
1.9%
Tỉ lệ bị cấm
2,777
Trận

Mạnh so với

Rammus
38.8%
121
Udyr
41.2%
119
Karthus
42.5%
113
Elise
43.1%
65
Skarner
44.4%
275

Yếu so với

Talon
71.9%
32
Mordekaiser
57.5%
80
Taliyah
57%
149
Jarvan IV
57%
272
Olaf
55.1%
98

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.9%
2,755 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
51.7%
1,167 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsSundered SkyBlack Cleaver
60%
55 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Frozen Heart
Eclipse
62.9%60.4%73.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Vault Breaker
Q
Relentless Force
E
Denting Blows
W
53%
1,295 Trận
Vault Breaker
Q
3
4
5
7
9
Denting Blows
W
1
14
15
Relentless Force
E
2
8
10
12
13
Cease and Desist
R
6
11

Bảng Ngọc Vi

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Vi

Bảng Ngọc Vi
PrecisionPrecision
Press the Attack
11%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
89%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
75%
Legend: Tenacity
25%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
81%
Cut Down
0%
Last Stand
19%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
85%
Flex
0%
Flex
0%