Ekko
D

Bảng Ngọc Ekko

the Boy Who Shattered Time • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ekko ở Rừng đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Ekko mà bạn đang tìm!
5.8%
Tỉ lệ bị chọn
50.1%
Tỉ lệ thắng
1.9%
Tỉ lệ bị cấm
75,482
Trận

Mạnh so với

Bel'Veth
45.8%
1,082
Master Yi
47.1%
2,491
Nunu & Willump
47.4%
833
Nidalee
47.5%
1,506
Lee Sin
48%
6,074

Yếu so với

Amumu
53.3%
2,123
Warwick
53.2%
2,198
Briar
53.2%
1,708
Skarner
52.9%
995
Lillia
52.7%
2,659

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.1%
74,641 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
50.4%
34,924 Trận

Các Trang bị chính

Lich BaneSorcerer's ShoesNashor's Tooth
52%
9,869 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Mejai's Soulstealer
59.8%56.3%72.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Timewinder
Q
Phase Dive
E
Parallel Convergence
W
52%
39,230 Trận
Timewinder
Q
2
4
5
7
9
Parallel Convergence
W
1
14
15
Phase Dive
E
3
8
10
12
13
Chronobreak
R
6
11

Bảng Ngọc Ekko

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Ekko

Bảng Ngọc Ekko
DominationDomination
Electrocute
94%
Dark Harvest
3%
Hail of Blades
3%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
6%
Sudden Impact
94%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
31%
Eyeball Collection
69%
Treasure Hunter
31%
Relentless Hunter
11%
Ultimate Hunter
57%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
60%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
31%
Celerity
0%
Absolute Focus
40%
Scorch
37%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
31%
Adapative Force
97%
Attack Speed
3%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
34%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
66%