Ekko
D

Bảng Ngọc Ekko

the Boy Who Shattered Time • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ekko ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Ekko mà bạn đang tìm!
5.9%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
2.6%
Tỉ lệ bị cấm
317,328
Trận

Mạnh so với

Sejuani
47.1%
4,554
Gragas
48%
3,238
Hecarim
48.1%
6,090
Nunu & Willump
48.1%
4,117
Warwick
48.2%
6,722

Yếu so với

Briar
53.3%
11,900
Rammus
52.8%
5,296
Shyvana
52.4%
3,850
Jax
51.8%
3,591
Sylas
51.5%
7,152

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.3%
314,040 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
50.7%
128,388 Trận

Các Trang bị chính

Hextech Rocketbelt
Sorcerer's ShoesMejai's Soulstealer
76%
6,293 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
60.2%59%60.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Timewinder
Q
Phase Dive
E
Parallel Convergence
W
52%
183,742 Trận
Timewinder
Q
2
4
5
7
9
Parallel Convergence
W
1
14
15
Phase Dive
E
3
8
10
12
13
Chronobreak
R
6
11

Bảng Ngọc Ekko

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ekko

Bảng Ngọc Ekko
DominationDomination
Electrocute
8%
Predator
0%
Dark Harvest
92%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
3%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
97%
Zombie Ward
4%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
96%
Treasure Hunter
76%
Ingenious Hunter
3%
Relentless Hunter
20%
Ultimate Hunter
1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
1%
Magical Footwear
92%
Perfect Timing
0%
Future's Market
7%
Minion Dematerializer
3%
Biscuit Delivery
3%
Cosmic Insight
92%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
3%
Offense
4%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
23%
Flex
69%
Flex
9%