Amumu
D

Bảng Ngọc Amumu

the Sad Mummy • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Amumu ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Amumu mà bạn đang tìm!
4.3%
Tỉ lệ bị chọn
51.1%
Tỉ lệ thắng
1.5%
Tỉ lệ bị cấm
229,743
Trận

Mạnh so với

Rengar
45.6%
2,677
Nunu & Willump
45.9%
3,378
Xin Zhao
46.1%
2,655
Kindred
46.6%
2,744
Poppy
46.8%
2,854

Yếu so với

Lillia
53%
5,678
Zac
52.1%
3,956
Trundle
51.9%
3,969
Briar
51%
9,051
Shyvana
50.9%
3,229

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.2%
224,967 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
52%
156,661 Trận

Các Trang bị chính

Demonic EmbracePlated Steelcaps
Jak'Sho, The Protean
54.7%
23,836 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sunfire Aegis
Thornmail
Abyssal Mask
59.3%59.3%59.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Tantrum
E
Bandage Toss
Q
Despair
W
53%
75,895 Trận
Bandage Toss
Q
3
8
10
12
13
Despair
W
1
14
15
Tantrum
E
2
4
5
7
9
Curse of the Sad Mummy
R
6
11

Bảng Ngọc Amumu

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Amumu

Bảng Ngọc Amumu
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
93%
Presence of Mind
7%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
100%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
7%
Cut Down
0%
Last Stand
93%
DominationDomination
Cheap Shot
93%
Taste of Blood
7%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
100%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
0%
Flex
93%
Flex
7%
Defense
0%
Flex
7%
Flex
93%