Graves
D

Bảng Ngọc Graves

the Outlaw • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Graves ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Graves mà bạn đang tìm!
67.2%
Tỉ lệ bị chọn
47.3%
Tỉ lệ thắng
2.3%
Tỉ lệ bị cấm
32,641
Trận

Mạnh so với

Gragas
49%
408
Kayn
49.5%
1,192
Master Yi
50%
1,475
Sylas
50.1%
599
Briar
50.8%
905

Yếu so với

Fiddlesticks
58.1%
341
Xin Zhao
56.3%
828
Warwick
56%
653
Jarvan IV
55.8%
961
Kindred
55.5%
743

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
47.3%
31,028 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
47.5%
18,291 Trận

Các Trang bị chính

Youmuu's GhostbladeMercury's TreadsThe Collector
50.5%
1,708 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
Infinity Edge
54.4%61.8%62%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

End of the Line
Q
Quickdraw
E
Smoke Screen
W
49%
18,807 Trận
End of the Line
Q
2
4
5
7
9
Smoke Screen
W
3
14
15
Quickdraw
E
1
8
10
12
13
Collateral Damage
R
6
11

Bảng Ngọc Graves

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Graves

Bảng Ngọc Graves
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
>99%
Conqueror
<1%
Overheal
6%
Triumph
89%
Presence of Mind
5%
Legend: Alacrity
98%
Legend: Tenacity
<1%
Legend: Bloodline
1%
Coup de Grace
90%
Cut Down
3%
Last Stand
7%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
96%
Triple Tonic
4%
Future's Market
2%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
5%
Cosmic Insight
93%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
86%
Flex
0%
Flex
0%