Milio
D

Bảng Ngọc Milio

The Gentle Flame • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Milio ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Milio mà bạn đang tìm!
3.9%
Tỉ lệ bị chọn
50.8%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
210,393
Trận

Mạnh so với

Yuumi
45.9%
4,571
Ashe
46.5%
5,151
Swain
46.8%
3,943
Seraphine
46.9%
4,439
Lulu
47.2%
8,489

Yếu so với

Blitzcrank
52.9%
7,390
Sona
51.7%
2,873
Xerath
51.1%
5,787
Senna
50.8%
13,896
Zyra
50.8%
7,191

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
51.8%
117,063 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
51.1%
167,264 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Shurelya's Battlesong
Ardent Censer
60.5%
30,014 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Chemtech Putrifier
Staff of Flowing Water
Vigilant Wardstone
61.9%62.4%61.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Warm Hugs
E
Cozy Campfire
W
Ultra Mega Fire Kick
Q
55%
48,219 Trận
Ultra Mega Fire Kick
Q
3
14
15
Cozy Campfire
W
2
8
10
12
13
Warm Hugs
E
1
4
5
7
9
Breath of Life
R
6
11

Bảng Ngọc Milio

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Milio

Bảng Ngọc Milio
SorcerySorcery
Summon Aery
>99%
Arcane Comet
<1%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
24%
Nimbus Cloak
76%
Transcendence
78%
Celerity
<1%
Absolute Focus
21%
Scorch
29%
Waterwalking
49%
Gathering Storm
22%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
53%
Perfect Timing
0%
Future's Market
1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
48%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
<1%
Offense
23%
Offense
12%
Offense
66%
Offense
88%
Flex
12%
Flex
3%
Defense
6%
Flex
79%
Flex
12%