Viego
D

Bảng Ngọc Viego

The Ruined King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Viego ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Viego mà bạn đang tìm!
8.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
2.1%
Tỉ lệ bị cấm
431,906
Trận

Mạnh so với

Kindred
47.1%
5,035
Hecarim
48.1%
8,817
Nunu & Willump
48.5%
5,745
Diana
49.1%
11,226
Lee Sin
49.3%
39,649

Yếu so với

Rammus
55.7%
7,695
Briar
53.2%
16,399
Nocturne
52.6%
23,533
Amumu
52.5%
8,332
Evelynn
52.1%
8,259

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.5%
428,827 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.2%
213,342 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerPlated Steelcaps
Trinity Force
52.9%
79,831 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Black Cleaver
Guardian Angel
Death's Dance
56.8%61.9%60.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blade of the Ruined King
Q
Harrowed Path
E
Spectral Maw
W
52%
210,232 Trận
Blade of the Ruined King
Q
1
4
5
7
9
Spectral Maw
W
2
14
15
Harrowed Path
E
3
8
10
12
13
Heartbreaker
R
6
11

Bảng Ngọc Viego

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Viego

Bảng Ngọc Viego
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
>99%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
89%
Legend: Tenacity
11%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
88%
Cut Down
0%
Last Stand
12%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
12%
Flex
76%
Flex
18%