Udyr
D

Bảng Ngọc Udyr

the Spirit Walker • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Udyr ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Udyr mà bạn đang tìm!
2.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
122,020
Trận

Mạnh so với

Sejuani
46.5%
1,763
Nunu & Willump
46.8%
1,704
Lee Sin
47.4%
7,613
Poppy
47.6%
1,245
Warwick
48%
3,429

Yếu so với

Briar
53.2%
4,979
Lillia
52.7%
3,052
Rammus
52.6%
2,294
Jarvan IV
52.3%
4,736
Zac
52.1%
1,932

Phép Bổ Trợ

GhostSmite
50.4%
89,463 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
51.3%
25,480 Trận

Các Trang bị chính

Boots of SwiftnessDemonic Embrace
Jak'Sho, The Protean
52.5%
13,307 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Dead Man's Plate
Force of Nature
Mejai's Soulstealer
57.5%58.8%72.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Wilding Claw
Q
Blazing Stampede
E
Iron Mantle
W
55%
14,695 Trận
Wilding Claw
Q
1
5
6
7
9
11
Iron Mantle
W
3
15
Blazing Stampede
E
4
8
10
12
13
14
Wingborne Storm
R
2

Bảng Ngọc Udyr

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Udyr

Bảng Ngọc Udyr
PrecisionPrecision
Press the Attack
2%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
98%
Overheal
0%
Triumph
67%
Presence of Mind
33%
Legend: Alacrity
2%
Legend: Tenacity
98%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
2%
Conditioning
63%
Second Wind
21%
Bone Plating
15%
Overgrowth
10%
Revitalize
29%
Unflinching
60%
Offense
93%
Offense
6%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
4%
Flex
0%
Defense
91%
Flex
6%
Flex
2%